Bize Ulaşın

 • 0482 290 20 40 - 0507 498 99 50

İş Sağlığı Hizmetleri

*İş Sağlığı Nedir?


İş sağlığı bilimi; Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin biribirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır.

İş Yeri Düzeni, Temizlik ve Bakımı :

İşyerinin iyi bir biçimde düzenlenmesinin o iş  yerinde çalışanların moral gücünü yükselttiği, aynı  zamanda iş verimini arttırdığı ve çoğu iş kazalarını  önlediği herkesçe bilinen bir gerçektir.

Bir iş yerinin tertip ve düzeninin iyi olması ve bu  durumun sürekli kalmasını sağlayıcı bir plan ve  program bulunmalıdır. Bunun için düzensizliği  yaratan neden ve koşullar giderilmeli, belirli bir  düzen kurulmalı, sonra da bu düzenin devamı  günlük takip ve kontroller ile temin edilmelidir.

Bir iş yerinde temizlik ve düzen, iş kazalarının çoğunu engelleyen önemli bir faktördür.

İş ve işçi sağlığı için önerilen 10 altın kural;

1- Çalışılan takım, tezgah ve makine, işin tamamlanmasından hemen sonra kesinlikle temizlenmeli, kullanılan aletler yerlerine konulmalıdır.
2- Çalışma esnasında çalışılan alanın ve çevrenin kirlenmesine engel olunmalı, mümkün olduğunca temiz tutulmalıdır.
3- İş yerlerinde temizliği en iyi şekilde yapabilecek ve işin niteliğine uygun temizlik araç ve gereçleri bulundurulmalıdır. (saplı süpürge, kürek, paspas, fırça,
elektrikli süpürge, parlatıcı maddeler, deterjan, özel ilaçlar vs.)
4- İşyerinin iç ve dış çevre temizliğinin yapılması gereklidir.
5- Artık ve çöplerin toplanarak ortamdan uzaklaştırılması için gerekli önlemler alınmalıdır.
6- İşçilerin kayarak düşmelerine neden olabilecek yağ, mazot gibi petrol ürünleri ile karpuz, kavun, muz vs. kabuklu yiyeceklerin hemen temizlenmesi gerekir.
7- Özellikle gıda maddesi üreten işyerlerinde tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen temizlik kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Bu tür işyerlerinde fare, böcek vs. zararlı hayvanlara karşı periyodik ilaçlama yapılmalıdır.
8- Çalışanların sağlık ve temizlik kurallarına devamlı uymalarını sağlamak amacıyla broşür ve uyarıcı levhaların işyerlerinin kolayca görülebilecek bölümlerine asılması gerekir.
9- Yatakhane, yemekhane, banyo, duş, tuvalet gibi hijyen gerektiren yerler ile toplu sosyal faaliyetlerin yapıldığı yerler çok çabuk kirlenebilen yerlerdir. Bu tip yerlerin temizliğine özellikle dikkat edilmelidir.
10- Temizlik ve düzen kurallarına uymayanlar uyarılmalı, ikazlara uyulmadığı takdirde sorumlulara bildirilmelidir.

*İş Yeri Hekimliği

Ülkemizde işçilerin çalıştıkları işyerlerinde  hekim çalıştırılması ile ilgili en eski ve  kapsamlı düzenleme “1593 sayılı Umumi  Hıfzıssıhha Yasası”nda yer almaktadır. 6  Mayıs 1930 tarihli ve 1489 sayılı Resmi  Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren bu  yasa "İşçiler Hıfzısıhhası" kenar başlığı  altında genel sağlık hükümleri  yanında 180.  Madde ile işyerinde hekim  çalıştırma  yükümlülüğünü getirmiştir. Bu  maddeye  göre en az 50 işçi çalıştıran bütün işyerlerine, işçilerin sağlık durumlarına bakmak üzere hekim çalıştırma zorunluluğu öngörülmüştür.

4857 Sayılı İş Yasası'nın 81.Maddesine göre devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan,i şçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenlik önlemlerinin sağlanması, ilkyardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde ki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak zorundadır.

Ayrıca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 114'üncü maddesi gereğince işyerlerindeki işçi sayısına ve işteki tehlikenin büyüklüğüne göre bir yada daha fazla hekim sağlama yükümlülüğü söz konusudur.

 

*Sağlık Taramaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Madde 15:

Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

 • İşe girişlerinde,
 • İş değişikliğinde,
 • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde,
 • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla,
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamazlar,
 • Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.
 • Gezer mobil sağlık aracımızla akciğer filmleri dijital cihazlarımızla çekilmekte ve DVD ortamında hazırlanmaktadır. İşitme testleri, solunum fonksiyon testleri, portör muayeneleri hizmetlerimiz hızlı ve kaliteli olarak gerçekleştirilmektedir.

*Risk Analizi

Risk yönetimi şirketin varlıklarının, gelirleri ve prestijinin korunması  yönünde yapılan yönetim çalışmalarıdır. Risk yönetimi programının  başarısı risklerin firmaya olan maliyetinin zaman içinde gösterdiği  düşüş olarak ölçülmektedir. Buna ulaşmanın bir yolu, kontrol  tedbirleri etkili olduğu sürece, bu tedbirleri uygulamak suretiyle  kayıpların büyüklüğünü ve sıklığını azaltmaktır.

Bu uygulamanın ardından kalan riskler belirlenip değerlendirilir. En  iyi risk önceden önlenmiş olan risktir. En ucuz ve etkin yöntem,  kayıplar gerçekleşmeden önce olası risklerin tespiti, analizi ve mümkün olan en etkili kontrol yöntemleri ile ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir limit altına düşürülmesidir.

 

*İşe Giriş Muayeneleri

İşyeri hekimlerimiz gerekli labarotuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler.

 Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı  veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı  olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden  fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin  uygun işe yerleştirmeleri için koruyucu  sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.

Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlar, bağışıklama çalışmaları yaparak işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlerler.

Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetlerini ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.
İşyeri hekimlerimiz özürlülerin işe alınmaları, işyerinde oluşan bir kaza ya da hastalık sonrasında geçici ya da kalıcı iş göremezliği olanların işe başlamaları veya eski hükümlülerin gerekli sağlık muayenelerini yaparak uygun işe yerleştirilmeleri için rapor hazırlar.İş Güvenliği Hizmetleri

Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde İş Güvenliği Nedir?

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.

Ortak Sağlık Güvenlik Biriminde İş Güvenliğinin Önemi :

Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple bir takım önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmekte olduğundan iş güvenliği oldukça önem kazanmıştır.

Ortak Sağlık Güvenlik Biriminde İş Güvenliğinin Amacı :
1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,

2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,

3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,

4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,

5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,

6. Çalışma verimini arttırmak.

*Periyodik Kontroller

A-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

B-Risk Değerlendirmesi
-Risk Değerlendirilmesinin yapılarak saha aksiyon planın oluşturulması 

C-Periyodik Kontroller
-Elektrik Kontrolleri (yılda bir)
-Ana Pano Topraklama Ölçümleri ve Raporlanması 
-Paratoner Topraklama Ölçümleri ve Raporlanması 
-Paratoner Etki Çapı Krokisi 
-Mekanik Kontrolleri
Basınçlı Kaplar (yılda bir)
-Buhar Kazanı 
-Kompresör 
-Hidrofor

Kaldırma Araçları (3 ayda bir)
-Forklift 
-Vinç 
-Caraskal

İç Ortam Ölçümleri
-Ortam Gürültü Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması 

-Ortam Işık Şiddeti Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması


Termel Konfor Şartları

-Ortam Sıcaklık Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması

-Ortam Nem Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması 


D-Risk Değerlendirmesi

-Risk Analizinin Raporlanması

E-Acil Durum Planlarının Oluşturulması

F-Yangın Eğitimleri ve Tatbikatlarının Yapılması

G-Yasal Gerek Tespiti Tablosunun Oluşturulması


*Risk Analizleri
Ortak sağlık güvenlik biriminde yasa gereği, işyeri için yapılan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli işyerlerinde 3, tehlikeli işyerlerinde 5, az tehlikeli işyerlerinde 7 yılda bir yenilenmelidir.

İş yerlerinde olası kazalara sebep olacak risk analizleri belirlenerek iş güvenlik birimi oluşturulmalıdır.

Aşağıda belirtilen durumlardan doğabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir kısmını etkilemesi göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenmelidir;

a)    İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması,

b)    İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler yapılması,

c)    Üretim yönteminde değişiklikler olması,

d)    İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olayının meydana gelmesi,

e)    Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması,

f)    Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi,

g)    İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

 

*Kişisel Koruyucu Donanım

Ortak sağlık güvenlik biriminin amacı; insan sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla kullanılan kişisel koruyucu donanım imalatı , ithalatı , dağıtımı piyasaya arzı, hizmet sunumu ve denetim ve üçüncü şahısların tehlikelere karşı korunmasına ilişkin esaslar düzenlemek için (09.şubat 2009) yöneltmelik yürürlüğe girmiştir. Uygunluk işaretin yola çıkarak anlatmaya başlayalım. Bu işareti gördüğümüzde kişisel  koruyucu donanım yöneltmelik standartlarına uyduğunu gösterir burada sadece işarete bakıp alıp olmaz sembol sadece bir göstergedir elle ve gözle de test etmeliyiz çünkü sahte üretimleri olabiliyor.

İş sağlığı hizmetlerinin amacı, kişisel koruyucu donanım kullanabilmek için iş yerimizdeki risklerin tehlikelerin yeteri derecede önlemesi ve azaltılmışsa kullanabiliriz. Kişisel koruyucu donanımlar sağlık ve güvenlik uygulamalarının en sonunda kalır.

Kişisel koruyucu donanım seçiminden  bahsedelim birazda;

 • Kişisel koruyucu yöneltmelik hükümlerine uygun olacak  bu özellikler bulunacaktır.
 • Kendi ek risk yaratmadan ilgili risk önlemeye uygun olacaktır.
 • İş yerinde var olan koşullara uygun olacaktır.
 • Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.
 • Gerekli ayarlamalar yapıldığında tam uyacaktır.

Ortak sağlık ve güvenlik birimince kişisel koruyucu donanım kullananları eğitmek lazım bu eğitimde nelere dikkat etmeliyiz bakalım;

 • İlk olarak eğitimiz teori ve uygulamalı olacaktır
 • Kullanıcılar kişisel koruyucunun  uygun hale getirilmesi takılan veya giyilmesi  temizlenmesi;

test edilmesi konularında eğitilmeli ve teçhizatın özellikle de acil durumlarında çıkan sınırlılıkların bilincinde olmalıdır.

İş sağlığı hizmetlerinin amacı, Etkili bir kişisel koruyucu donanım için işçilere verilecek eğitim;

 • Kişisel koruyucu kullanılmasını gerektiren riskin önlemesi için alınan önlemler bu önlemlere rağmen sürmekte olan riskin düzeyi ve olası sağlık güvenlik etkileri.
 • Kişisel koruyucu ile çalışma zorunluluğunun  bu etkileri önleme çabasından kaynaklandığı.
 • Kişisel koruyucu donanım hangi etkilere karşı koruma sağladığı.
 • Kişisel koruyucunun nasıl kullanılacağı.
 • Kişisel koruyucunun nerede ve nasıl saklanacağı.

anlatılmalı ve uygulamalı olarak gösterilmeli tabi bu eğitimler bunları içeren bir talimatname hazırlanmalıyız.