Bize Ula??n

  • 0482 290 20 40 - 0545 717 49 20 - 0505 717 49 20
Hata
  • XML Parsing Error at 1:846. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:231. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Dnyada ve lkemizde sanayile?me ve teknolojik geli?melere paralel olarak zellikle i?yerlerinde retken faktr olan al??an ki?ilerin sa?l??? ve gvenli?i ile ilgili bir tak?m sorunlar ortaya ?km??t?r. Ba?lang?ta fazla nemsenmeyen bu sorunlar i? verimini ve i?letmeyi tehlikeye sokmas?yla nem kazanm?? ve zerinde d?nlmesi gereklili?i do?mu?tur. Bu a?amada yap?lan al??malar sonucunda i?yerlerinde al??ma dzenini ve ko?ullar?n? kapsayan birtak?m kurallar ve kanunlar yrrl?e konmu?tur. Ancak geen zaman iinde bu dzenlemelerin yetersiz oldu?u grlm? ve soruna daha de?i?ik a?lardan yakla??lmas? gereklili?i ba? gstermi?tir. Bunun zerine yap?lan al??malar ve ara?t?rmalar sonucunda ??i Sa?l??? ve ?? Gvenli?i kavram? do?mu?, konuya bilimsel olarak yakla??lmaya ba?lanm??t?r.

?? Gvenli?inin Amac? :

1. al??anlara en yksek seviyede sa?l?kl? ortam sa?lamak,

2. al??ma ?artlar?n?n olumsuz etkilerinden onlar? korumak,

3. ?? ve i?i aras?nda mmkn olan en iyi uyumu temin etmek,

4. ??yerlerindeki rizikolar? tamamen ortadan kald?rmak veya zararlar? en aza indirgemek,

5. Olu?abilecek maddi ve manevi zararlar? ortadan kald?rmak,

6. al??ma verimini artt?rmak.