Bize Ula??n

  • 0482 290 20 40 - 0545 717 49 20 - 0505 717 49 20
Hata
  • XML Parsing Error at 1:846. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:231. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

?? Yeri Hekimli?i

??yeri hekimlerinin nitelikleri nelerdir?
?? yeri hekimi olarak grevlendirilecek hekimler, e?itim kurumlar? taraf?ndan dzenlenen i?yeri hekimli?i e?itim program?na kat?lmak ve e?itim sonunda Genel Mdrlke yapt?r?lacak s?navda ba?ar?l? olmak zorundad?rlar.??yeri hekimlerinin atamalar? nas?ld?r?
??yeri hekimlerinin atamalar? tamamen ba??ms?zd?r.

??yeri hekimleri :


1.?? veren taraf?ndaki i?yerinde kurulan ?SGB (??yeri Sa?l?k ve Gvenlik Birimleri )inde yada,
2.??yeri d???nda kurulan OSGB (Ortak Sa?l?k ve Gvenlik Birimi )inde al??abilirler.


??yeri hekimlerinin grevleri nelerdir?
??yeri hekimleri, i? sa?l??? hizmetleri kapsam?nda a?a??daki grevleri yapmakla ykmldr:

??le ili?kisi bak?m?ndan, gece postalar? da dahil olmak zere i?ilerin sa?l?k gzetimini yapmak,

??yerlerinde sa?l??a zararl? riskleri tan?mlamak ve de?erlendirmek,

Birden fazla madde veya etkene ayn? anda maruz kal?nmas? durumunda, ortaya ?kabilecek sa?l?k tehlikelerini i? sa?l??? ve gvenli?i mevzuat? kapsam?nda de?erlendirmek,

??ilerin i?e giri?lerinde sa?l?k muayenelerini yaparak i?e uygun olduklar?n? belirten sa?l?k raporunu haz?rlamak,

Yap?lan i?in zelli?ine gre, i?in devam? sresince i?ilerin periyodik sa?l?k muayenelerini i? sa?l??? ve gvenli?i mevzuat?nda belirtilen aral?klarla yapmak,

??ilerin i?e giri? ve periyodik muayenelerini Ek-7de verilen rne?ine uygun olarak yapmak,

15.6.2004 tarihli ve 25493 say?l? Resm Gazetede yay?mlanan A??r ve Tehlikeli ??ler Ynetmeli?inde belirtilen a??r ve tehlikeli i?lerde al??an i?ilerin i?e giri? ve periyodik sa?l?k muayenelerini, ayn? Ynetmeli?in Ek-2sinde yer alan A??r ve Tehlikeli ??lerde al??acaklara Ait ??e Giri?/Periyodik Muayene Formu rne?ine gre yapmak,

Sa?l?k sorunlar? nedeniyle i?e gelememe ve i?yerinde olabilecek sa?l?k tehlikeleri aras?nda bir ili?kinin olup olmad???n? tespit etmek,

Sa?l?k sorunlar? nedeniyle haftadan daha uzun sreli i?ten uzakla?malarda veya meslek hastal?klar?, i? kazalar? nedeniyle ya da s?k tekrarlanan i?ten uzakla?malarda i?e dn? muayenesi yapmak,

??inin i?e giri?inde ve i? de?i?ikli?inde, i?e uyumunun belirlenmesi amac?yla yap?lan sa?l?k muayenesi sonucunda dzenlenen raporda, al??t?r?laca?? i?ler ve al??ma ?artlar?n? belirtmek, rapor sonucunu i?veren ve i?iye yaz?l? olarak bildirilir.


Herhangi bir kaza, hastal?k veya periyodik muayene sonras?nda eski i?inde al??mas? sak?ncal? bulunan i?inin, mevcut sa?l?k durumuna uygun bir i?te al??t?r?lmas?n? tavsiye etmek,

zrl ve eski hkmllerin i?e al?nmalar?, i?yerinde olu?an bir kaza veya hastal?k sonras?nda geici ya da kal?c? i? gremezli?i olanlar?n i?e ba?lamalar?, uygun i?e yerle?tirilmeleri iin gerekli sa?l?k muayenelerini yaparak rapor haz?rlamakve i?lerine uyumlar?n? sa?lamak,

Gebe veya emziren kad?nlar?, on sekiz ya??ndan kkleri, iki ya??ndan kk ocu?u olan anneleri, meslek hastal??? tan?s? veya ?phesi olanlar?, kronik hastal??? olanlar?, ya?l?lar?, malul ve zrlleri, alkol, ila ve uyu?turucu ba??ml?l??? olanlar?, birden fazla i? kazas? geirmi? olanlar gibi zelli?i olan i?ileri; yak?n takip ve koruma alt?na almak, bilgilendirilmelerine zel nem vermek, yap?lacak risk de?erlendirmesinde zel olarak dikkate almak,

Gerekli laboratuar tetkiklerini, radyolojik tetkik ve muayeneleri yapt?rmak,

Bula??c? hastal?klar?n kontroln sa?layarak yay?lmas?n? nleme ve a??lama al??malar? yapmak, portr muayenelerini yapt?rmak,

??yerinin genel hijyen ?artlar?n? srekli izleyerek ve denetleyerek i?yerindeki btn birimlerin i?ilerin sa?l???n? koruyup geli?tirecek biimde dzenlenmesi, i?iye sa?l?kl? bir ortamda ve yrtlen i?in gerektirdi?i kaloriyi kar??layacak nitelikte yemek verilmesi, ime suyu imkan? sa?lanmas?, soyunma odalar?, banyo, lavabo ve tuvaletlerin bak?ml? ve temiz olmas? ve genel temizlik donan?m?n?n temin edilmesi ve srdrlmesi, mevcutsa yatakhanelerin sa?l??a uygunlu?unun sa?lanmas? konular?nda tavsiyelerde bulunmak ve uygulamalar?n takibini yapmak,

??yerinde mevcutsa kre? ve ocuk bak?m yurdu ile emzirme odalar?n?n sa?l?k ?artlar?n? kontrol etmek, sa?l?k ?artlar?na uygunlu?unun sa?lanmas? iin tavsiyelerde bulunmak ve uygulamalar?n takibini yapmak,

??in i?iye uygunlu?unun sa?lanmas?n? tavsiye etmek,

Meslek hastal??? tan?s? veya ?phesi olan ve i? kazas? geiren i?ileri izlemek ve bunlar?n kontrol

n yapmak, meslek hastal?klar? tan?s?nda yetkili hastaneler ile i?birli?i iinde al??mak,

?? kazas?na u?rayan veya meslek hastal???na yakalanan i?ilerin rehabilitasyonu konusunda i?yerindeki ilgili birimlerle i?birli?i iinde al??mak,

?? sa?l??? ve gvenli?i ile ilgili mevcut durum, sorunlar?n tespiti, bunlar?n zm iin etkin metotlar?n geli?tirilmesi, ncelikler ve sonular?n de?erlendirilmesi amac?yla belirli aral?klarla incelemeler yapmak,

al??ma ortam?n?n gzetimi ile ilgili olarak gerekti?inde lmler yap?lmas?n? sa?layarak al?nan sonular?n i?ilerin sa?l??? ynnden de?erlendirmesini yapmak,

??yerinde varsa i? sa?l??? ve gvenli?i kuruluna kat?larak al??ma ortam? ve i?ilerin sa?l?k gzetimi ile ilgili gerekli a?klamalarda bulunmak, dan??manl?k yapmak ve kurulda al?nan kararlar?n uygulanmas?n? izlemek,

Yrtlecek her trl sa?l?k gzetim faaliyetleri sonucunda elde edilen verilerin kullan?lmas? ile ilgili olarak i?ileri ve temsilcilerini bilgilendirmek ve onlar?n r?zas?n? almak,

??ileri, i?iyle ilgili sa?l?k tehlikeleri, yap?lan sa?l?k muayenesinin sonular? ve bunlar?n de?erlendirilmesi konusunda yeterli ve uygun ?ekilde bilgilendirmek,

??ilerin, zamanlar?n? etkin ve verimli biimde de?erlendirmeleri amac?yla e?itici, kltrel ve sportif etkinliklerle zenginle?tirilmi? dinlenme imkan? sa?lamak iin tavsiyelerde bulunmak,

??yerinde ilkyard?m ve acil mdahale hizmetlerinin organizasyonunu yapmak, ilgili personelin e?itiminin sa?lanmas? al??malar?n? yrtmek,

?? ile i?inin uyumunu sa?lamak iin; i? usullerinin i?ilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerine uyarlanmas?, i?ilerin sa?l???n?n yap?lan i? ve i?lemler ile al??ma ortam?ndaki e?itli stres faktrlerinden olumsuz ynde etkilenmesi ihtimaline kar?? inceleme ve ara?t?rmalar yapmak,

?? kazalar? ve meslek hastal?klar?n?n analizine kat?lmak, meslek hastal??? tan?s? veya ?phesi olanlar?n bulundu?u ortamlarda al??an i?ilerle ilgili inceleme yapmak,

Y?ll?k al??ma plan?n?, varsa i? gvenli?i uzman? ile i?birli?i yaparak haz?rlamak,

??yerindeki sa?l?k gzetimi ile ilgili al??malar? kaydetmek ve Ek-3te belirtilen rne?ine uygun y?ll?k de?erlendirme raporunu, varsa i? gvenli?i uzman? ile i?birli?i yaparak haz?rlamak,

?? sa?l???, hijyenve ergonomi alanlar?nda bilgi ve e?itimin verilmesi iin ilgili taraflarla i?birli?i yapmak,

?? sa?l???, hijyen ve ergonomi ile ki?isel koruyucu donan?mlar ve toplu koruma yntemleri konular?nda tavsiyelerde bulunmak,

??yeri yneticilerine, i? sa?l??? ve gvenli?i kurulu yelerine, i?ilere ve temsilcilerine genel sa?l?k konular?nda e?itim vermek ve bu e?itimlerin sreklili?ini sa?lamak,

??ilere, ba??ml?l?k yapan maddelerin, zellikle ttn ve ttn mamullerinin, kullan?lmas?n?n zararlar? konular?nda e?itim vermek,

Yukar?da belirtilen grevleri ile ilgili gerekli kay?tlar?n tutulmas?n? sa?lamak.??yeri hekimlerinin yetkileri nelerdir?

??yeri hekimleri;


Ba??ms?z al??ma ilkesi uyar?nca Ynetmelik hkmlerini yerine getirirken, i?veren taraf?ndan hibir ?ekilde engellenemez, grevini yapmaktan al?konulamaz,


al??malar?n? tam bir mesleki ba??ms?zl?k iinde ve t?bbi deontoloji kurallar?na uygun biimde yrtr,


??yerinde al??anlar?n hayat? ile ilgili yak?n tehlike olu?turan bir husus tespit etti?inde, i?in geici olarak durdurulmas? iin derhal st ynetimi bilgilendirir,


Sa?l?k durumu bak?m?ndan yapt??? i?le uyumsuz oldu?u belirlenen i?ilerin, i?yerinde uygun bir i?te grevlendirilmesini tavsiye eder,


retim teknolojilerinin planlanmas?nda i? sa?l??? ile ilgili tavsiyelerde bulunur,


Grevi gere?i i?yerinin btn blmlerinde i? sa?l??? konusunda inceleme, ara?t?rma yapar ve al??anlarla gr?r,

Gerekti?inde konu ile ilgili kurum veya kurulu?lar ile i?birli?i yapar


??yeri hekimlerinin ykmllkleri nelerdir?


??yeri hekimleri, Ynetmelikte belirtilen grevlerini yaparken, i?in normal ak???n? mmkn oldu?u kadar aksatmamak ve verimli bir al??ma ortam?n?n sa?lanmas?na katk?da bulunmak, i?verenin ve i?yerinin meslek s?rlar?, ekonomik ve ticari durumlar? hakk?ndaki bilgiler ile al??an?n ki?isel sa?l?k dosyas?ndaki bilgileri gizli tutmakla ykmldrler.