Bize Ula??n

 • 0482 290 20 40 - 0545 717 49 20 - 0505 717 49 20
Hata
 • XML Parsing Error at 1:846. Error 9: Invalid character

?? Sa?l??? Hizmetleri

*?? Sa?l??? Nedir?


?? sa?l??? bilimi; Tm mesleklerde al??anlar?n sa?l?klar?n? sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en st seviyede tutmak, al??ma ?artlar?n? ve retim aralar?n? sa?l??a uygun hale getirmek, al??anlar? zararl? etkilerden koruyarak i?in ve i?inin biribirine uyumunu sa?lamak zere kurulmu? bir t?p dal?d?r.

?? Yeri Dzeni, Temizlik ve Bak?m? :

??yerinin iyi bir biimde dzenlenmesinin o i? yerinde al??anlar?n moral gcn ykseltti?i, ayn? zamanda i? verimini artt?rd??? ve o?u i? kazalar?n? nledi?i herkese bilinen bir gerektir.

Bir i? yerinin tertip ve dzeninin iyi olmas? ve bu durumun srekli kalmas?n? sa?lay?c? bir plan ve program bulunmal?d?r. Bunun iin dzensizli?i yaratan neden ve ko?ullar giderilmeli, belirli bir dzen kurulmal?, sonra da bu dzenin devam? gnlk takip ve kontroller ile temin edilmelidir.

Bir i? yerinde temizlik ve dzen, i? kazalar?n?n o?unu engelleyen nemli bir faktrdr.

?? ve i?i sa?l??? iin nerilen 10 alt?n kural;

1- al???lan tak?m, tezgah ve makine, i?in tamamlanmas?ndan hemen sonra kesinlikle temizlenmeli, kullan?lan aletler yerlerine konulmal?d?r.
2- al??ma esnas?nda al???lan alan?n ve evrenin kirlenmesine engel olunmal?, mmkn oldu?unca temiz tutulmal?d?r.
3- ?? yerlerinde temizli?i en iyi ?ekilde yapabilecek ve i?in niteli?ine uygun temizlik ara ve gereleri bulundurulmal?d?r. (sapl? sprge, krek, paspas, f?ra,
elektrikli sprge, parlat?c? maddeler, deterjan, zel ilalar vs.)
4- ??yerinin i ve d?? evre temizli?inin yap?lmas? gereklidir.
5- Art?k ve plerin toplanarak ortamdan uzakla?t?r?lmas? iin gerekli nlemler al?nmal?d?r.
6- ??ilerin kayarak d?melerine neden olabilecek ya?, mazot gibi petrol rnleri ile karpuz, kavun, muz vs. kabuklu yiyeceklerin hemen temizlenmesi gerekir.
7- zellikle g?da maddesi reten i?yerlerinde tzk ve ynetmeliklerde belirlenen temizlik kurallar?na mutlaka uyulmal?d?r. Bu tr i?yerlerinde fare, bcek vs. zararl? hayvanlara kar?? periyodik ilalama yap?lmal?d?r.
8- al??anlar?n sa?l?k ve temizlik kurallar?na devaml? uymalar?n? sa?lamak amac?yla bro?r ve uyar?c? levhalar?n i?yerlerinin kolayca grlebilecek blmlerine as?lmas? gerekir.
9- Yatakhane, yemekhane, banyo, du?, tuvalet gibi hijyen gerektiren yerler ile toplu sosyal faaliyetlerin yap?ld??? yerler ok abuk kirlenebilen yerlerdir. Bu tip yerlerin temizli?ine zellikle dikkat edilmelidir.
10- Temizlik ve dzen kurallar?na uymayanlar uyar?lmal?, ikazlara uyulmad??? takdirde sorumlulara bildirilmelidir.

*?? Yeri Hekimli?i

lkemizde i?ilerin al??t?klar? i?yerlerinde hekim al??t?r?lmas? ile ilgili en eski ve kapsaml? dzenleme1593 say?l? Umumi H?fz?ss?hha Yasas?nda yer almaktad?r. 6 May?s 1930 tarihli ve 1489 say?l? Resmi Gazete'de yay?nlanarak yrrl?e giren bu yasa"??iler H?fz?s?hhas?" kenar ba?l??? alt?nda genel sa?l?k hkmleri yan?nda180. Madde ile i?yerinde hekim al??t?rma ykmll?n getirmi?tir. Bu maddeye gre en az 50 i?i al??t?ran btn i?yerlerine, i?ilerin sa?l?k durumlar?na bakmak zere hekim al??t?rma zorunlulu?u ngrlm?tr.

4857 Say?l? ?? Yasas?'n?n 81.Maddesine gre devaml? olarak en az elli i?i al??t?ran i?verenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sa?lanan tedavi hizmetleri d???nda kalan,i ?ilerin sa?l?k durumunun ve al?nmas? gereken i? sa?l??? ve gvenlik nlemlerinin sa?lanmas?, ilkyard?m ve acil tedavi ile koruyucu sa?l?k hizmetlerini yrtmek zere i?yerinde ki i?i say?s?na ve i?in tehlike derecesine gre bir veya daha fazla i?yeri hekimi al??t?rmak zorundad?r.

Ayr?ca506 say?l? Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 114'nc maddesi gere?incei?yerlerindeki i?i say?s?na ve i?teki tehlikenin bykl?ne gre bir yada daha fazla hekim sa?lama ykmll? sz konusudur.

*Sa?l?k Taramalar?

?? Sa?l??? ve Gvenli?i Kanunu

Madde 15:

al??anlar?n i?yerinde maruz kalacaklar? sa?l?k ve gvenlik risklerini dikkate alarak sa?l?k gzetimine tabi tutulmalar?n? sa?lar.
A?a??daki hallerde al??anlar?n sa?l?k muayenelerinin yap?lmas?n? sa?lamak zorundad?r:

 • ??e giri?lerinde,
 • ?? de?i?ikli?inde,
 • ?? kazas?, meslek hastal??? veya sa?l?k nedeniyle tekrarlanan i?ten uzakla?malar?ndan sonra i?e dn?lerinde talep etmeleri hlinde,
 • ??in devam? sresince, al??an?n ve i?in niteli?i ile i?yerinin tehlike s?n?f?na gre Bakanl?ka belirlenen dzenli aral?klarla,
 • Tehlikeli ve ok tehlikeli s?n?fta yer alan i?yerlerinde al??acaklar, yapacaklar? i?e uygun olduklar?n? belirten sa?l?k raporu olmadan i?e ba?lat?lamazlar,
 • Bu Kanun kapsam?nda al?nmas? gereken sa?l?k raporlar?, i?yeri sa?l?k ve gvenlik biriminde veya hizmet al?nan ortak sa?l?k ve gvenlik biriminde grevli olan i?yeri hekiminden al?n?r.
 • Gezer mobil sa?l?k arac?m?zla akci?er filmleri dijital cihazlar?m?zla ekilmekte ve DVD ortam?nda haz?rlanmaktad?r. ??itme testleri, solunum fonksiyon testleri, portr muayeneleri hizmetlerimiz h?zl? ve kaliteli olarak gerekle?tirilmektedir.

*Risk Analizi

Risk ynetimi ?irketin varl?klar?n?n, gelirleri ve prestijinin korunmas? ynnde yap?lan ynetim al??malar?d?r. Risk ynetimi program?n?n ba?ar?s? risklerin firmaya olan maliyetinin zaman iinde gsterdi?i d?? olarak llmektedir. Buna ula?man?n bir yolu, kontrol tedbirleri etkili oldu?u srece, bu tedbirleri uygulamak suretiyle kay?plar?n bykl?n ve s?kl???n? azaltmakt?r.

Bu uygulaman?n ard?ndan kalan riskler belirlenip de?erlendirilir.En iyi risk nceden nlenmi? olan risktir. En ucuz ve etkin yntem, kay?plar gerekle?meden nce olas? risklerin tespiti, analizi ve mmkn olan en etkili kontrol yntemleri ile ortadan kald?r?lmas? veya kabul edilebilir limit alt?na d?rlmesidir.

*??e Giri? Muayeneleri

??yeri hekimlerimiz gerekli labarotuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portr muayeneleri yapar ve i?e uygunluklar?n? belgelerler.

 Hassas risk gruplar?, meslek hastal??? tan?s? veya ?phesi olanlar, kronik hastal??? olanlar, madde ba??ml?l??? olanlar, birden fazla i? kazas? geirmi? olanlar gibi i?ilerin uygun i?e yerle?tirmeleri iin koruyucu sa?l?k muayenelerini yaparak rapor dzenlerler.

Bula??c? hastal?klar?n kontroln sa?lar, ba????klama al??malar? yaparak i?yeri ve eklentilerinin genel hijyen ?artlar?n? srekli izleyip denetlerler.

Yap?lan i?lere gre belirlenen periyotlarda i?ilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetlerini ve gerekli sa?l?k gzetimlerini yaparlar.
??yeri hekimlerimiz zrllerin i?e al?nmalar?, i?yerinde olu?an bir kaza ya da hastal?k sonras?nda geici ya da kal?c? i? gremezli?i olanlar?n i?e ba?lamalar? veya eski hkmllerin gerekli sa?l?k muayenelerini yaparak uygun i?e yerle?tirilmeleri iin rapor haz?rlar.?? Gvenli?i Hizmetleri

Ortak Sa?l?k ve Gvenlik Biriminde ?? Gvenli?i Nedir?

??ilerin i? kazalar?na u?ramalar?n? nlemek amac? ile gvenli al??ma ortam?n? olu?turmak iin al?nmas? gereken tedbirler dizisine ?? Gvenli?i denir.

Ortak Sa?l?k Gvenlik Biriminde ?? Gvenli?inin nemi :

Dnyada ve Trkiyede meydana gelen h?zl? sanayile?me ve teknolojik geli?meler ile do?ru orant?l? olarak zellikle i? yerlerinde al??an ki?ilerin gvenli?i ile ilgili baz? sorunlar da a??a ?km??t?r. Bu sebeple bir tak?m nlemleri nceden alarak i? yerlerini gvenli hale getirmek gerekmekte oldu?undan i? gvenli?i olduka nem kazanm??t?r.

Ortak Sa?l?k Gvenlik Biriminde ?? Gvenli?inin Amac? :
1. al??anlara en yksek seviyede sa?l?kl? ortam sa?lamak,

2. al??ma ?artlar?n?n olumsuz etkilerinden onlar? korumak,

3. ?? ve i?i aras?nda mmkn olan en iyi uyumu temin etmek,

4. ??yerlerindeki rizikolar? tamamen ortadan kald?rmak veya zararlar? en aza indirgemek,

5. Olu?abilecek maddi ve manevi zararlar? ortadan kald?rmak,

6. al??ma verimini artt?rmak.

*Periyodik Kontroller

A-?? Sa?l??? ve Gvenli?i E?itimleri

B-Risk De?erlendirmesi
-Risk De?erlendirilmesinin yap?larak saha aksiyon plan?n olu?turulmas?

C-Periyodik Kontroller
-Elektrik Kontrolleri (y?lda bir)
-Ana Pano Topraklama lmleri ve Raporlanmas?
-Paratoner Topraklama lmleri ve Raporlanmas?
-Paratoner Etki ap? Krokisi
-Mekanik Kontrolleri
Bas?nl? Kaplar (y?lda bir)
-Buhar Kazan?
-Kompresr
-Hidrofor

Kald?rma Aralar? (3 ayda bir)
-Forklift
-Vin
-Caraskal

? Ortam lmleri
-Ortam Grlt lmnn Yap?l?p Kontrol Raporunun Haz?rlanmas?

-Ortam I??k ?iddeti lmnn Yap?l?p Kontrol Raporunun Haz?rlanmas?


Termel Konfor ?artlar?

-Ortam S?cakl?k lmnn Yap?l?p Kontrol Raporunun Haz?rlanmas?

-Ortam Nem lmnn Yap?l?p Kontrol Raporunun Haz?rlanmas?


D-Risk De?erlendirmesi

-Risk Analizinin Raporlanmas?

E-Acil Durum Planlar?n?n Olu?turulmas?

F-Yang?n E?itimleri ve Tatbikatlar?n?n Yap?lmas?

G-Yasal Gerek Tespiti Tablosunun Olu?turulmas?


*Risk Analizleri
Ortak sa?l?k gvenlik biriminde yasa gere?i, i?yeri iin yap?lan risk de?erlendirmesi; tehlike s?n?f?na gre ok tehlikeli i?yerlerinde 3, tehlikeli i?yerlerinde 5, az tehlikeli i?yerlerinde 7 y?lda bir yenilenmelidir.

?? yerlerinde olas? kazalara sebep olacak risk analizleri belirlenerek i? gvenlik birimi olu?turulmal?d?r.

A?a??da belirtilen durumlardan do?abilecek yeni risklerin, i?yerinin tamam?n? veya bir k?sm?n? etkilemesi gz nnde bulundurularak risk de?erlendirmesi tamamen veya k?smen yenilenmelidir;

a) ??yerinin ta??nmas? veya binalarda de?i?iklik yap?lmas?,

b) ??yerinde uygulanan teknoloji, kullan?lan madde ve ekipmanlarda de?i?iklikler yap?lmas?,

c) retim ynteminde de?i?iklikler olmas?,

d) ?? kazas?, meslek hastal??? veya ramak kala olay?n?n meydana gelmesi,

e) al??ma ortam?na ait s?n?r de?erlere ili?kin bir mevzuat de?i?ikli?i olmas?,

f) al??ma ortam? lm ve sa?l?k gzetim sonular?na gre gerekli grlmesi,

g) ??yeri d???ndan kaynaklanan ve i?yerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya ?kmas?.

*Ki?isel Koruyucu Donan?m

Ortak sa?l?k gvenlik biriminin amac?; insan sa?l??? ve gvenli?inin korunmas? amac?yla kullan?lan ki?isel koruyucu donan?m imalat? , ithalat? , da??t?m? piyasaya arz?, hizmet sunumu ve denetim ve nc ?ah?slar?n tehlikelere kar?? korunmas?na ili?kin esaslar dzenlemek iin (09.?ubat 2009) yneltmelik yrrl?e girmi?tir. Uygunluk i?aretin yola ?karak anlatmaya ba?layal?m. Bu i?areti grd?mzde ki?isel koruyucu donan?m yneltmelik standartlar?na uydu?unu gsterir burada sadece i?arete bak?p al?p olmaz sembol sadece bir gstergedir elle ve gzle de test etmeliyiz nk sahte retimleri olabiliyor.

?? sa?l??? hizmetlerinin amac?,ki?isel koruyucu donan?m kullanabilmek iin i? yerimizdeki risklerin tehlikelerin yeteri derecede nlemesi ve azalt?lm??sa kullanabiliriz. Ki?isel koruyucu donan?mlar sa?l?k ve gvenlik uygulamalar?n?n en sonunda kal?r.

Ki?isel koruyucu donan?m seiminden bahsedelim birazda;

 • Ki?isel koruyucu yneltmelik hkmlerine uygun olacak bu zellikler bulunacakt?r.
 • Kendi ek risk yaratmadan ilgili risk nlemeye uygun olacakt?r.
 • ?? yerinde var olan ko?ullara uygun olacakt?r.
 • Kullanan i?inin sa?l?k durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacakt?r.
 • Gerekli ayarlamalar yap?ld???nda tam uyacakt?r.

Ortak sa?l?k ve gvenlik birimince ki?isel koruyucu donan?m kullananlar? e?itmek laz?m bu e?itimde nelere dikkat etmeliyiz bakal?m;

 • ?lk olarak e?itimiz teori ve uygulamal? olacakt?r
 • Kullan?c?lar ki?isel koruyucunun uygun hale getirilmesi tak?lan veya giyilmesi temizlenmesi;

test edilmesi konular?nda e?itilmeli ve tehizat?n zellikle de acil durumlar?nda ?kan s?n?rl?l?klar?n bilincinde olmal?d?r.

?? sa?l??? hizmetlerinin amac?,Etkili bir ki?isel koruyucu donan?m iin i?ilere verilecek e?itim;

 • Ki?isel koruyucu kullan?lmas?n? gerektiren riskin nlemesi iin al?nan nlemler bu nlemlere ra?men srmekte olan riskin dzeyi ve olas? sa?l?k gvenlik etkileri.
 • Ki?isel koruyucu ile al??ma zorunlulu?unun bu etkileri nleme abas?ndan kaynakland???.
 • Ki?isel koruyucu donan?m hangi etkilere kar?? koruma sa?lad???.
 • Ki?isel koruyucunun nas?l kullan?laca??.
 • Ki?isel koruyucunun nerede ve nas?l saklanaca??.

anlat?lmal? ve uygulamal? olarak gsterilmeli tabi bu e?itimler bunlar? ieren bir talimatname haz?rlanmal?y?z.