Bize Ula??n

  • 0482 290 20 40 - 0545 717 49 20 - 0505 717 49 20
Hata
  • XML Parsing Error at 1:846. Error 9: Invalid character

Kullan?m ?artlar? ve Gizlilik ?lkeleri

A?a??daki metinde yaz?l? bulunan ve mardinosgb.com kullan?m ?artlar?, gizlilik ve telif haklar? ile ilgili size bilgi veren metni okuman?z gerekmektedir. Bu ?artlar? kabul etmeniz halinde sizden beklenen, ister ye olarak ister konuk olarak anla?malar?n ?artlar?na uyman?zd?r. Sitemizden faydalanmaya ba?lamadan nce sizden ne gibi bilgiler istendi?ini ve bunlar?n ne amala istendi?ini anlad???n?zdan emin olman?z sizin yarar?n?zad?r.mardinosgb.com sitesinin tm haklar?, Ekdem Osgbye aittir. Site ieri?indeki tm malzemeler uluslararas? telif haklar? ve ticari marka kanunlar? taraf?ndan korunmaktad?r. Kod ve yaz?l?m da dahil olmak zere, site ieri?indeki tm materyaller, yaz?, makale, grnt, dkman, foto?raf, resim, ses, i?aret veya sair fikir rnleri Telif Haklar? ile ilgili yasal mevzuat uyar?nca korunmakta olup, ?irketimizin yaz?l? izni olmad?ka bu sitedeki hi bir malzemeyi de?i?tiremez, o?altamaz, yeniden yay?mlayamaz ya da da??tamazs?n?z. mardinosgb.comda yeralan yaz?, makale, grnt, dkman, foto?raf, resim, ses materyallerini mardinosgb.com sitesine ba?l? kald???n?z sre boyunca kullanma hakk?na sahipsiniz. ?ndirmenize site taraf?ndan izin verilen ayl?k yemek menleri, proje dosyalar? ve benzeri di?er tm doneleri bilgisayar?n?za ekebilir fakat o?altamaz veya yay?nlayamazs?n?z.mardinosgb.com, nc ?ah?slar taraf?ndan idare edilen ?nternet sitelerine ba?lant?lar ve ynlendiriciler de sa?lamaktad?r. mardinosgb.com, bu nc ?ah?s sitelerindeki bilgileri, rnleri ve hizmetleri hibir ?ekilde i?letmemekte ya da denetlememektedir. mardinosgb.com kanal? ile ba?land???n?z di?er sitelerde yay?nlanan ierik ve sorunlar ba?lan?lan sitenin sorumlulu?u alt?ndad?r. Ba?lan?lan sitelerdeki ierikler ve sorunlar nedeniyle mardinosgb.coma sorumluluk yklenilemez, yneltilemez.mardinosgb.com, malzemelerinin kullan?m?ndan ya da kullan?lamamas?ndan kaynaklanabilecek do?rudan veya dolayl? sonular?n yol aabilece?i hibir zarardan sorumlu de?ildir. Bu anla?ma, mardinosgb.com taraf?ndan, herhangi bir anda, nceden uyar? yap?lmaks?z?n bitirilinceye kadar geerlidir. Bilgisayar?n?za indirdi?iniz malzemelerle ilgili size getirilen k?s?tlamalar ve bu anla?mada say?lan sorumluluklar?n reddi ve s?n?rlanmas? devam edecektir.mardinosgb.com, gizlilik haklar?n?za nem verdi?i iin, a?a??da belirtilen ?u ilkelere uyar:Ki?isel bilgileriniz gerekti?inde bunu a?kca sorar?z. mardinosgb.comnin yeni zellikleri, hizmetleri ya da rnleri hakk?nda size zaman zaman bilgi gnderebiliriz fakat ki?isel bilgilerinizi kesinlikle nc ?ah?slarla payla?maz ve a?klamay?z.

Bu anla?ma, T.C. yasalar?na uygun olarak, hibir yasal tezata yer verilmeden yrtlecektir. E?er bu anla?man?n herhangi bir maddesi, yasad???, geersiz ya da herhangi bir nedenden tr yasal a?dan uygulanamaz durumdaysa, o halde szkonusu madde bu anla?madan ?kar?labilir say?lacak ve geriye kalan maddelerin geerlili?ini ve yasal a?dan uygulanabilirli?ini etkilemeyecektir.