Bize Ula??n

  • 0482 290 20 40 - 0545 717 49 20 - 0505 717 49 20
Hata
  • XML Parsing Error at 1:846. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:231. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

?lk Yard?m E?itimleri

 ?lk Yard?m Nedir ?

A. TANIMI
Aniden hastalanan veya kazaya u?rayan ki?inin hayat?n? kurtarmak ve doktora ula?t?r?l?ncaya kadar, o andaki durumunun daha ktye gitmesini nlemek iin mevcut malzemelerle yap?lan yard?ma ilk yard?m denir. ?lk yard?m? yapan kimse ne kadar bilgili olursa olsun doktorun yerini tutamaz. Bu husus unutulmamal?d?r. Klinik osgb konusunda uzman ilk yard?m e?itmenimizle hizmet vermekteyiz.??yerlerinde her 10 ki?iden birinin mutlaka e?itim almas? zorunlu tutulmaktad?r.

B. NEM?
Ya?am? boyunca insan, ilkyard?m? gerektiren durumlarla her zaman kar??la?abilir. Zaman?nda yap?lacak basit ve etkili bir ilk yard?mla hasta veya yaral?n?n hayat? kurtar?labilir.

C. TEMEL ?LKELER

TE?H?S:Te?his iin nce hastan?n veya yaral?n?n hikyesi ?renilir. Sonra belirtiler ve bulgular saptan?r.
TEDAV?:Hasta iin en uygun ilkyard?m, zaman?nda ve zarar vermeden uygulan?r.
TA?IMA:Te?his ve tedavi yap?ld?ktan sonra en yak?n sa?l?k kurumuna uygun ko?ullar iinde ta??n?r.

D. ?LK YARDIMIN TEMEL KURALLARI

Hasta veya kazazedenin emniyetini sa?lay?n
Yat?r?p, dinlendirin.
Kaza yerini i?aretleyin.
Pani?i nleyin, kalabal??? da??t?n.
Temiz hava sa?lay?n, hastay? s?cak tutun, s?k? giysilerini gev?etin.
Hasta veya kazazedeyi iyice muayene edin.
Mdahaleyi sratle, sakin ve gerekti?i kadar yap?n.
Dzenli solunum sa?lay?n.
Kanamay? durdurun.
?oku nleyin.
Bilinci yerinde olmayanlara yiyecek ve iecek vermeyin
Gerekiyorsa t?bbi tedavi iin doktor sa?lay?n.
Bilmedi?iniz durum varsa, ?srar etmeyin.