Bize Ula??n

  • 0482 290 20 40 - 0545 717 49 20 - 0505 717 49 20
Hata
  • XML Parsing Error at 1:846. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:231. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

OSGB Nedir?

OSGB "Ortak Sa?l?k Gvenlik Birimi"

??verenler, i? yerlerinde en az 50 i?i al??t?r?lan, i? sa?l??? ve gvenli?i hizmetlerini yerine getirmek zere i?yeri sa?l?k ve gvenlik birimi kurulur. ??yeri sa?l?k ve gvenlik birimi; en az bir i?yeri hekimi ile sanayiden say?lan i?lerin yap?ld??? i?yerlerinde en az bir i? gvenli?i uzman?ndan ve yap?lacak al??malara yard?mc? olmak iin gerekti?inde di?er personelden olu?ur.Bu ykmllk, Genel Mdrlk taraf?ndan yetkilendirilmi? ortak sa?l?k ve gvenlik birimlerinden hizmetin tamam? veya bir k?sm? al?narak da yerine getirilebilir.

??yeri sa?l?k ve gvenlik birimi ile ortak sa?l?k ve gvenlik birimleri, sa?l?kl? ve gvenli bir al??ma ortam? olu?turmak zere i?in normal ak???n? aksatmamak ?art?yla ve verimli bir al??ma ortam?n?n sa?lanmas?na katk?da bulunmak amac?yla;


a) ??ilerin sa?l?k gzetimi,
b) al??ma ortam?n?n gzetimi,
c) E?itim, dan??manl?k ve bilgilendirme
) ?lkyard?m ve acil mdahale
d) Kay?t ve istatistik,


grevleri ile benzeri di?er grevleri yerine getirmekle ykmldr. Ortak Sa?l?k Gvenlik Birimi al??ma ortam?n?n gzetimi iin i?yerlerinde sa?l?k ve gvenlik tehlikelerine kar?? yrtece?i her trl nleyici ve dzeltici faaliyetleri dzenler.

??ilerin sa?l?k gzetimi iin ortak sa?l?k gvenlik birimi i?ilerin sa?l???n? korumak ve geli?tirmek amac? ile i?ilere verilecek her trl sa?l?k hizmetlerini verir. Ortak Sa?l?k ve Gvenlik Birimi ?lk yard?m ve acil mdahale iin, i?yerlerinde kaza, yang?n, do?al afetler gibi acil mdahale gerektiren durumlar iin acil durum planlar?n?n haz?rlanmas?n?, ilkyard?m ve acil mdahale bak?m?ndan yap?lmas? gerekenleri, uygulamalar? organize eder, yrtr ve ilgili di?er birim, kurum ve kurulu?larla i?birli?i yapar.

??yerinde 22.05.2002 tarihli ve 24762 say?l? Resmi Gazetede yay?mlanan ?lkyard?m ynetmeli?ine gre bulunmas? gereken, ilkyard?mc? olacak ki?ilerin gerekli e?itimleri almas?n? sa?layacak organizasyonlar? yapar. Ortak sa?l?k gvenlik birimi kay?t ve istatistik bilgileri iin, al??ma ortam? ve i?ilerin sa?l?k gzetimine ait btn bilgileri kay?t alt?na al?r ve belgeleri muhafaza eder.


Ortak Sa?l?k ve Gvenlik Birimi y?ll?k al??ma plan? iin, yrtlecek hizmetler ile ilgili olarak i?birli?i ilkesine uygun y?ll?k al??ma plan? haz?rlar ve haz?rlanan plan i?veren taraf?ndan onaylan?r.Onaylanan plan i?yerinde ilan edilir bir nshas? birimce kay?t alt?na al?n?r.

Ortak Sa?l?k Gvenlik Birimi y?ll?k de?erlendirme raporu iin, i?yerindeki sa?l?k ve gvenlik gzetimi ile ilgili al??malar? kaydeder ve belirtilen rne?e uygun y?ll?k de?erlendirme raporu haz?rlayarak i?verene, i? sa?l??? ve gvenli?i kuruluna ve Genel Mdrl?e gnderir.??veren ortak i? sa?l??? ve gvenli?i birimi hizmetini ald??? dan??man firma ile ynetmelikte belirlendi?i ?ekilde szle?me yapmak zorundad?r. Szle?me 3 nsha olarak dzenlenir. Bu nshalardan biri i?verende, biri firmada kal?r ve biri de Genel Mdrl?e gnderilir.