Bize Ula??n

  • 0482 290 20 40 - 0545 717 49 20 - 0505 717 49 20
Hata
  • XML Parsing Error at 1:846. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:231. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Risk Analizi

??yerlerinde al??ma ?artlar?ndan veya i?in yrtm ko?ullar?ndan kaynaklanan e?itli riskler bulunmakta, bu riskler sebebiyle e?itli s?kl?k ve byklkte i? kazalar? ve meslek hastal?klar? meydana gelmektedir.

Risk analizi ve de?erlendirmesi, i? kazalar? ve meslek hastal?klar?na kar?? al?nacak tm gvenlik tedbirlerini, yasal mevzuat gere?i ??letmelerde uygulanmas? gereken Sa?l?k ve Gvenlik ?artlar?n? ve bu ?artlar?n iyile?tirilmesini zorunlu k?lmaktad?r. Uzman ?? Gvenli?i risk analizi al??malar? bu kapsamda ele almakta ve i?letmelerde belirlenen risklerin bertaraf edilmesi iin uygun zm metotlar? sunmaktad?r.

Risk de?erlendirmesi, srekli bir biimde izlenmesi gereken, tm i?letme personelinin aktif katk? vermesi gerekli olan bir al??ma olup,bu aktif katk? sayesinde i?letmenin tamam?nda bulunan risklere kar?? gerekli risk nleme ve azaltma al??malar? sa?l?kl? biimde yap?labilmektedir.


a) ??yerinin ta??nmas? veya binalarda de?i?iklik yap?lmas?,

b) ??yerinde uygulanan teknoloji, kullan?lan madde ve ekipmanlarda de?i?iklikler yap?lmas?,

c) retim ynteminde de?i?iklikler olmas?,

d) ?? kazas?, meslek hastal??? veya ramak kala olay?n?n meydana gelmesi,

e) al??ma ortam?na ait s?n?r de?erlere ili?kin bir mevzuat de?i?ikli?i olmas?,

f) al??ma ortam? lm ve sa?l?k gzetim sonular?na gre gerekli grlmesi,

g) ??yeri d???ndan kaynaklanan ve i?yerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya ?kmas?.